REGULAMIN SERWISU OCHMISTRZYNI.ORG

DEFINICJE

Cena – koszt zakupu udziału w Wydarzeniu lub Vouchera wraz z kosztami dodatkowymi, w tym podatkami, przedstawiany Użytkownikowi w ramach Serwisu przed złożeniem Zamówienia

OCHMISTRZYNI/Organizator – Teresa Woźna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą OCHMISTRZYNI Teresa Woźna, wykonywaną w Warszawie, NIP: 7772845422, REGON: 521123653, która to działalność została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną przez OCHMISTRZYNI; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Serwisu, która ułatwia korzystanie z Usług

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której OCHMISTRZYNI informuje Użytkowników o nowościach pojawiających się w ramach Serwisu oraz Usług, poprzez przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest tutaj

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

Serwis – strona internetowa znajdują się pod adresem URL: www.ochmistrzyni.org, której administratorem jest OCHMISTRZYNI

Treści – treści, dane, oceny, informacje, materiały graficzne, audiowizualne i inne, zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie

Umowa – porozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa Regulamin

Umowa końcowa – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem, której przedmiotem jest Wydarzenie; OCHMISTRZYNI nie jest stroną Umowy końcowej

Usługi – usługi świadczone przez OCHMISTRZYNI drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w szczególności w postaci funkcjonalności Serwisu

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

Wydarzenie –wydarzenie tematyczne o charakterze edukacyjnym organizowane przez Organizatora o charakterystyce opisanej w Serwisie

Voucher – bon różnego przeznaczenia uprawniający, przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu, do zapisania się na Wydarzenie

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu, które w przypadku dokonania płatności Ceny, skutkuje zapisaniem się na Wydarzenie lub nabyciem Vouchera

1.     WSTĘP

1.1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu – platformy internetowej umożliwiającej składanie Zamówień oraz korzystania z usługi Newsletter.

1.2. Regulamin jest udostępniany w serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4. Polityka Prywatności, stanowi uzupełnienie Regulaminu.

 

2.     OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające wyświetlanie interfejsu Serwisu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (email); (c) zainstalowana aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek internetowych: FireFox, Opera, Edge, Chrome, Safari.

2.2. Dla Użytkowników niebędących Organizatorami korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub złożeniem Zamówienia przez Użytkownika.

2.3. Korzystanie z Serwisu przez Organizatora jest odpłatne na zasadach określonych w cenniku . Organizator akceptując Regulamin, oświadcza, że zapoznał się również z cennikiem i akceptuje jego postanowienia.

2.4. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych w ramach Usług lub Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

2.5. Serwis oraz jego elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody OCHMISTRZYNI. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem OCHMISTRZYNI, elementów Serwisu.

3.     UŻYTKOWNICY

3.1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

3.3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie OCHMISTRZYNI przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

4.     KONTO

4.1. Użytkownik w ramach funkcjonalności Serwisu może założyć Konto. W tym celu przechodzi on przez procedurę rejestracji w ramach funkcjonalności Serwisu. Z chwilą rejestracji Konta pomiędzy OCHMISTRZYNI, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa dotycząca umożliwienia przez OCHMISTRZYNI Użytkownikowi dostępu do Konta, o ile Użytkownik spełnia wymagania określone w ust. 3 Regulaminu.

4.2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.3. Użytkownik powinien dbać o aktualności swoich danych dostępnych w Serwisie. Nieaktualność tych danych może spowodować brak możliwości świadczenia części lub wszystkich Usług.

4.4. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając odpowiednie oświadczenia na adres e-mail itochmistrzyni@gmail.com.

4.5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane za pośrednictwem Konta, chyba że doszło do bezprawnego włamania na dane Konto. Użytkownik nie może udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła.

4.6. W przypadku, gdy Użytkownik zauważy, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym OCHMISTRZYNI.

5.     NEWSLETTER

5.1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez OCHMISTRZYNI na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Serwisu.

5.2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronie www.ochmistrzyni.org poprzez podanie swojego imienia, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.

5.3. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy OCHMISTRZYNI, a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.

5.4. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w ramach usługi Newslettera.

6.     WYDARZENIA. ZAMÓWIENIE WYDARZEŃ

6.1. Użytkownik może zakupić udział w Wydarzeniu poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności udostępnianych w ramach Serwisu poprzez wybór Wydarzenia o danej tematyce oraz terminie.

6.2. Realizacja niektórych Wydarzeń może być uzależniona od minimalnej liczby uczestników lub zdarzeń niezależnych od Organizatora danego Wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich warunków atmosferycznych. W takim wypadku Organizator zamieści odpowiednią informację związaną z takimi okolicznościami.

6.3. Po dokonaniu wyboru Wydarzenia oraz wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę”.

6.4. Przed złożeniem Zamówienia Użytkownikowi zostaje wyświetlona łączna Cena wynikająca z danego Zamówienia.

6.5. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku za wyjątkiem sytuacji w których Serwis podlega naprawom, aktualizacjom lub jest niedostępny z innych przyczyn.

6.6. Z chwilą dokonania płatności Ceny przez Użytkownika, w przypadku zakupu udziału w Wydarzeniu, pomiędzy Użytkownikiem a danym Organizatorem dochodzi do zawarcia Umowy końcowej.

6.7. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Umowy końcowej zostają udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przed złożeniem przez niego Zamówienia.

6.8. Usługodawca w imieniu Organizatora prześle do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą wszelkie wymagane prawem informacje związane z zawartą Umową końcową.

6.9. OCHMISTRZYNI zastrzega, że nie będzie możliwym zrealizowanie Zamówienia w następujących przypadkach:

6.9.1. dane podane przez Użytkownika są nieprawidłowe;

6.9.2. w trakcie Składania Zamówienia doszło do naruszenia postanowień Regulaminu.

6.10. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w  Wydarzeniu przez Użytkownika z przyczyn innych niż leżące po stronie tego Użytkownika, otrzymuje on zwrot Ceny w terminie 14 dni od planowanej daty Wydarzenia.

6.11. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w Wydarzeniu przez Użytkownika z niezawinionych, leżących po jego stronie przyczyn, otrzymuje on zwrot Ceny pomniejszonej o koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją Wydarzenia w terminie 14 dni od planowanej daty Wydarzenia.

6.12. Użytkownik poinformuje Organizatora o zaistnieniu okoliczności określonej w ust. 6.10 i 6.11 i jej przyczynie w miarę możliwości przed terminem Wydarzenia.  Zwrotu Ceny dokonuje Organizator.

6.13. W przypadku nieuczestniczenia w Wydarzeniu przez Uczestnika w przypadkach innych niż wskazane w ust. 6.10. i 6.11 i jednoczesnego braku uprzedniego zgłoszenia Organizatorowi rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu, Cena nie podlega zwrotowi.

7.     VOUCHERY. ZAMÓWIENIE VOUCHERÓW

7.1. Użytkownik za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu może dokonać zakupu Vouchera:

7.1.1. na określone Wydarzenie, przy czym określone Wydarzenie jest sugerowanym przeznaczeniem Vouchera,

7.1.2. o określonej w Serwisie wartości wyrażonej w złotych polskich, bez wskazywania sugerowanego Wydarzenia, na które Voucher ma być przeznaczony.

7.2. Voucher wskazany w ust. 7.1.1. uprawnia Użytkownika lub osobę trzecią, która otrzymała Voucher od Użytkownika, do zapisania się na Wydarzenie wskazane w Voucherze jako jego sugerowane przeznaczenie albo na inne dowolnie, wybrane przez siebie Wydarzenie, z zastrzeżeniem ust. 7.3. Voucher wskazany w ust. 7.1.2. uprawnia Użytkownika lub osobę trzecią, która otrzymała Voucher od Użytkownika, do zapisania się na dowolnie wybrane przez siebie Wydarzenie, z zastrzeżeniem ust. 7.3.

7.3. W przypadku, gdy Cena Wydarzenia jest wyższa od wartości Vouchera, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania płatności w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną Wydarzenia, a wartością Vouchera za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. W przypadku, gdy Cena Wydarzenia jest niższa od wartości Vouchera, Voucher pozostaje ważny w zakresie kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy Ceną Wydarzenia a wartością Vouchera, a Użytkownik lub osoba trzecia, która otrzymała Voucher od Użytkownika, może wykorzystać Voucher w zakresie, w jakim pozostał ważny, przy zapisywaniu się na dowolnie wybrane przez siebie Wydarzenie do czasu utraty ważności tego Vouchera.

7.4. Po dokonaniu wyboru Wydarzenia oraz wprowadzeniu wszelkich koniecznych danych Użytkownik składa Zamówienie poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę”. W przypadku, gdy Cena Wydarzenia jest mniejsza lub równa wartości Vouchera Cena zostanie określona jako 0 (słownie: zero złotych), jeśli Cena jest wyższa od wartości Vouchera, zostanie ona określona zgodnie z ust. 7.3. powyżej.

7.5. Voucher jest doręczany Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany w Zamówieniu lub w ramach funkcjonalności Konto. Użytkownik, w ramach funkcjonalności Serwisu, może żądać doręczenia Vouchera za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej za dodatkową opłatą równą kosztowi przesyłki skierowanej do Użytkownika.

7.6. Voucher jest ważny przez okres 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia jego Zamówienia. Po upływie okresu ważności Vouchera nie jest możliwym skorzystanie z niego.

7.7. Voucher nie uprawnia Użytkownika lub osoby trzeciej do żądania wymiany go na jakiekolwiek środki pieniężne.  W przypadku zapisania się przez Użytkownika na Wydarzenie o Cenie mniejszej niż wartość Vouchera, Użytkownik nie jest uprawniony do żądania różnicy w cenie.

7.8. Użytkownik, który przekazuje osobie trzeciej Voucher, zobowiązany jest wybrać taką osobę, która jest uprawniona do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

8.     PŁATNOŚCI

8.1. Płatności są realizowane poprzez funkcjonalności dostępne w Serwisie, jak również poprzez serwisy zewnętrzne, których administratorem jest wybrany przez Usługodawcę operator płatności.

8.2. Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty Ceny niezwłocznie po złożeniu Zamówienia.

8.3. Chwilowy brak dostępności funkcjonalności oraz serwisów o których mowa w ust. 8.1. powyżej nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zrealizowania płatności po przywróceniu ich dostępności.

8.4. OCHMISTRZYNI nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikłe z korzystania z funkcjonalności lub serwisów stron trzecich w celu zapłaty Ceny.

8.5. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu lub w ramach funkcjonalności Konta.

9.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów na zasadach określonych szczegółowo w Ustawie.

9.2. Podstawowym i najtańszym sposobem dostawy Vouchera jest przesłanie go za pośrednictwem wiadomości e-mail. W związku z powyższym, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Vouchera, który został doręczony za pośrednictwem operatora pocztowego na żądanie Użytkownika, Użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów tej przesyłki.

9.3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy powinno zostać złożone listownie na adres OCHMISTRZYNI, poprzez wiadomość e-mail na adres itochmistrzyni@gmail.com

9.4. Użytkownikowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Organizator w pełni wykonał daną usługę na rzecz Użytkownika, co za tym idzie nigdy nie będzie możliwym odstąpienie od umowy po realizacji Vouchera.

9.5. W przypadku zawarcia Umowy końcowej, Użytkownik  będący konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy końcowej. Wynika to z art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta, który wskazuje, że konsument nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są m. in. wypoczynek, wydarzenie rozrywkowe, sportowe lub kulturalne, o ile w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9.6. W przypadku braku możliwości udziału w Wydarzeniu, Użytkownik powinien się skontaktować z Organizatorem. W uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych, Organizator może wskazać inny termin w którym odbywa się Wydarzenie, w którym Użytkownik może wziąć udział. Wskazanie nowego terminu nie jest obowiązkiem Organizatora.

10.   TREŚCI

10.1. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie Treści, które:

10.1.1. naruszają prawa lub dobra osobiste podmiotów trzecich;

10.1.2. zawierają groźby, nawołują do agresji lub zawierają elementy bezpodstawnej przemocy;

10.1.3. stanowią materiały, które mogą być wykorzystane do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych;

10.1.4. są nieodpowiednie dla osób poniżej 16 roku życia;

10.1.5. są w sposób oczywisty sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, powszechnymi normami obyczajowymi i społecznymi lub zasadami “netykiety”;

10.1.6. zawierają wulgaryzmy i zwroty mogące w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność;

10.1.7. promują strony internetowe, które nie należą do Organizatora.

 

11.   OCENY I OPINIE

11.1. W ramach Systemu Użytkownikom udostępniony jest system ocen w formie gwiazdek w liczbie od [1] do [5] (im większa liczba gwiazdek, tym wyżej oceniany jest dany Użytkownik).

11.2. Oceny i komentarze są publiczne i widoczne dla wszystkich Użytkowników w ramach funkcjonalności Serwisu.

11.3. Oceny i komentarze mogą być wystawiane po uczestnictwie w Wydarzeniu, z zastrzeżeniem, że ocena lub komentarz może być również wystawiane, gdy Wydarzenie nie odbyło się z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

11.4. Komentarze nie mogą zawierać: treści o charakterze reklamowym, treści o charakterze wulgarnym, obscenicznym, pornograficznym, nawołujących do nienawiści. Usługodawca jest uprawniony do usuwania komentarzy, które naruszają niniejsze warunki.

11.5. Niedozwolone są działania w ramach systemu ocen i komentarzy, których efektem może być sztuczne zawyżanie lub zaniżanie wiarygodności Organizatorów.

11.6. Użytkownik, który wystawia ocenę lub publikuje komentarz oświadcza i gwarantuje, że jest ona prawdziwa i poparta stanem faktycznym.

11.7. Komentarze oraz oceny przed ich opublikowaniem w ramach Serwisu są weryfikowane oraz akceptowane przez Usługodawcę.

11.8. Komentarze lub oceny mogą być zgłoszone Usługodawcy, jeżeli naruszają Regulamin, są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

12.   ODPOWIEDZIALNOŚĆ

12.1. Organizator z którym Użytkownik zawarł Umowę końcową nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z winy Użytkownika, w ramach następujących okoliczności: (a) naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, (b) udostepnienia przez Użytkownika danych logowania do Konta osobom trzecim, (c) niewłaściwego sposobu korzystania z Serwisu.

12.2. Organizator ponosi odpowiedzialności za szkody po stronie Użytkownika, które powstały w związku z udziałem w Wydarzeniu, na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

12.3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za Wydarzenia ze szczególnym uwzględnieniem przekazywanych na nim treści.

13.   REKLAMACJE. RĘKOJMIA

13.1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji względem Usług świadczonych przez OCHMISTRZYNI, jak również zakupionych Voucherów.

13.2. Użytkownik składa reklamację poprzez: i) skierowanie listu na adres OCHMISTRZYNI, ii) skierowanie wiadomości e-mail na adres warsztatyochmistrzyni@gmail.com iii) skorzystanie z funkcjonalności „Kontakt” dostępnej w ramach Serwisu.

13.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez OCHMISTRZYNI w terminie 14 dni od jej złożenia. Użytkownik zostaje poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji listowanie lub poprzez wiadomość e-mail.

13.4. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie stosuje się przepisów dotyczących rękojmi.

13.5. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, OCHMISTRZYNI jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi, zaś dany Użytkownik, w przypadku wady Vouchera jest uprawniony do złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że OCHMISTRZYNI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Voucher na wolny od wad lub wadę usunie.

13.6. Uprawnienia Użytkownika z tytułu rękojmi są realizowane w sposób oraz na zasadach wyrażonych w art. 558 i nast. ustawy Kodeks cywilny.

13.3. W przypadku Zamówienia Wydarzenia Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji bezpośrednio do Organizatora.

14.   KONTAKT

14.1. W celu szybkiego skontaktowania się z OCHMISTRZYNI Użytkownik może: i) skierować wiadomość e-mail na adres warsztatyochmistrzyni@gmail.com ii) napisać wiadomość na profil @ochmistrzyni na Instagramie

15.   ZMIANA REGULAMINU

15.1. OCHMISTRZYNI może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności OCHMISTRZYNI lub formy działalności OCHMISTRZYNI) lub technicznych. Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

15.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie świadczenia Usług przez OCHMISTRZYNI, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

15.3. Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

16.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

16.2. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

16.3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów Wypożyczenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

17.5. Spory powstałe pomiędzy OCHMISTRZYNI a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę OCHMISTRZYNI.

Data wejścia w życie Regulaminu: [4.05.2022]